Харківський державний університет харчування та торгівлі

ХДУХТ

Адреса: вул. Клочківська, 333

16:00 – 22:00

Харківський державний університет харчування та торгівлі – це один з провідних університетів України ІV рівня акредитації, який здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців для переробних і харчових виробництв, роздрібної та оптової торгівлі, експертних лабораторій, ресторанного і готельного бізнесу, туризму, податкових, економічних та фінансових служб, митної служби, а також викладачів навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації.

Студенти університету здобувають вищу освіту за ступенями бакалавр, магістр та освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст за 10 спеціальностями та 24 спеціалізаціями.

До складу університету входять:
Навчально-науковий інститут харчових технологій та бізнесу;
5 факультетів:

  • Обладнання і технічного сервісу,
  • Економічний,
  • Обліково-фінансовий,
  • Управління торговельно-підприємницькою та митною діяльністю,
  • Менеджменту;

Інститут післядипломної освіти, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів;

Навчально-консультаційний центр у м. Дніпро;
Консультаційні пункти в містах Кривий Ріг, Кам’янське, Білгород-Дністровський, Миколаїв, Черкаси, Дніпро;
Центр міжнародної освіти та співробітництва;
Навчально-науковий центр нових інформаційних технологій;
Наукова бібліотека;
Науково-дослідний сектор.

Освітній процес забезпечують 25 кафедр, 13 науково-дослідних лабораторій, підготовче відділення для іноземних громадян; аспірантура та докторантура – підготовку кадрів вищої кваліфікації.

Успішно функціонують 3 спеціалізовані вчені ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій з технічних та економічних наук. Завдяки їх дієвості та результативності за останні роки вдалося не лише зберегти науковий потенціал, але й значно підвищити його рівень.

Суспільне визнання університету формується високим рівнем професійності й творчості науково-педагогічного колективу, в якому питома вага докторів наук, професорів та кандидатів наук, доцентів становить 66%.

В університеті працюють:
2 дійсні члени Української академії наук,
2 члени-кореспонденти Інженерної академії України,
2 члени академії економічних наук України,
1 академік Міжнародної Кадрової академії,
3 академіка Міжнародної академії холоду,
2 академіка Української технологічної академії,
4 заслужених діяча науки і техніки України,
5 заслужених працівників освіти України,
11 лауреатів Державної премії України,
41 відмінник освіти України.

ХДУХТ має потужну матеріально-технічну базу:
це навчальні аудиторії, наукові й навчальні лабораторії, які оснащені сучасним обладнанням та приладами, комп’ютерною і мультимедійною технікою; комп’ютерні класи й мультимедійні аудиторії, наукова бібліотека, 2 гуртожитки, музей, Палац студентів “Сучасник”, в якому працюють 15 гуртків художньої самодіяльності для розвитку талантів студентів та організації їх дозвілля; спортивні зали та майданчики.

Сформовані та функціонують 20 наукові школи.
Наукові розробки переважно спрямовані на створення прогресивних технологій харчової продукції; удосконалення процесів та апаратів харчових виробництв; дослідження асортименту та якості товарів; дослідження з питань економіки, організації та управління підприємств готельного, ресторанного господарств та торгівлі; інформаційних систем обліку, аналізу та фінансів. Активно розвиваються перспективні напрями розвитку харчування ХХІ століття.

За результатами досліджень щорічно видається понад 3 тис. наукових публікацій, близько 60 патентів на винаходи. Університет має статус сертифікованого учасника Міжуніверситетської мережі трансферу технологій.

Університет має широку мережу міжнародних контактів із 56 університетами та фондами 20 країн світу. Щорічно наші викладачі й студенти беруть участь у міжнародних конференціях, конкурсах, виставках, проводять спільні науково-дослідні роботи із зарубіжними колегами. В університеті навчаються понад 500 іноземних студентів.

Харківський державний університет харчування та торгівлі – це не тільки освітянський і науковий центр:
окрім знань університет надає випускникам глибокі моральні орієнтири, виховує у них корпоративний дух патріотизму, лідерства й конкурентоздатності. Наші випускники – цілеспрямовані, амбіційні, креативні особистості, здатні навчатися впродовж життя.